Skip to main content
 • Rachunek bieżący

  Rachunek bieżący

  Służy do gromadzenia środków pieniężnych, w tym wyodrębnienia środków na określone cele oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych.

  Przeznaczenie

  Założenie rachunku rozliczeniowego w BS w Cycowie umożliwia:

  • otrzymywanie na konto wpływów i przechowywanie środków pieniężnych,
  • przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i rolniczą
  • składanie poleceń zapłaty,
  • składanie stałych zleceń,
  • możliwość otwierania rachunków lokat terminowych w złotych,(więcej)

  Korzyści

  zaspokojenie potrzeb kredytowych poprzez skorzystanie z kredytów w rachunku bieżącym w złotych (więcej) i innych kredytów w złotych na działalność gospodarczą i rolniczą, oferowanych przez Bank,
  dostęp do gotówki poprzez karty bankomatowe honorowane w ponad 1 984 bankomatach w Polsce, (więcej)
  możliwość przeprowadzania rozliczeń pieniężnych o każdej porze dnia bez wychodzenia z domu dzięki bankowości elektronicznej,(więcej)
  szybkie i łatwe uzyskanie informacji o saldzie swojego rachunku bez osobistego stawienia się w Banku poprzez telefoniczne usługi na hasło,
  możliwość skorzystania z limitu w saldzie debetowym.(więcej)

  Posiadacze rachunku

  Posiadaczami rachunku mogą być:

  • osoby prawne,
  • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • znajdujące się w kraju oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez nierezydentów,
  • przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą jako osoby fizyczne bądź w formie spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych i spółek partnerskich, spełniający kryteria podane w Komunikacje Banku,
  • osoby fizyczne uprawnione do wykonywania wolnych zawodów np.: radca prawny, adwokat, notariusz, lekarz, lekarz stomatolog, pielęgniarka, rzecznik patentowy itd., spełniający kryteria podane w Komunikacje Banku,
  • rolnicy indywidualni,(więcej) tj. osoby fizyczne, których podstawowym źródłem dochodów jest działalność rolnicza, działalność agroturystyczna itd.
  • organizacje ustanowione dla celów społecznie lub gospodarczo użytecznych w tym: stowarzyszenia, fundacje, organizacje polityczne, społeczne, społeczno-zawodowe, wyznaniowe.

   

  Wymagane dokumenty

  Wraz ze wnioskiem o otwarcie rachunku rozliczeniowego, w zależności od swojego statusu prawnego, Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć między innymi.:

  • aktualny (ważny 3 miesiące od daty wystawienia) dokument stwierdzający uzyskanie osobowości prawnej lub potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej, tj. wypis z Krajowego Rejestru Sądowego albo z ewidencji działalności gospodarczej lub oświadczenie o podjęciu działalności gospodarczej, która nie podlega zgłoszeniu do ewidencji. Oddziały i przedstawicielstwa nierezydentów składają odpowiednio wypis z KRS lub wypis z rejestru przedsiębiorców zagranicznych,
  • koncesję, zezwolenie lub licencję, uzyskane na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
  • pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw
  • obowiązków majątkowych oraz pełnomocnictwa innych osób uprawnionych do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach rozliczeniowych lub innych czynności związanych z funkcjonowaniem rachunków rozliczeniowych,
  • zawiadomienie o nadaniu numeru statystycznego (REGON) oraz numeru NIP,
  • inne dokumenty jeżeli obowiązek ten wynika z przepisów prawa lub odrębnych przepisów Banku.

   

  Okres umowy

  Umowa z posiadaczem rachunku zawierana jest na czas nieoznaczony.

   

  Oprocentowanie

  Środki pieniężne gromadzone na rachunkach bankowych oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym.

   

  Opłaty i prowizje

  Za czynności związane z obsługą rachunków bankowych, Bank pobiera opłaty i prowizje zgodnie z "Taryfą opłat i prowizji od czynności bankowych w Banku Spółdzielczym w Cycowie"- więcej