• Historia banku

Historia banku

Bank Spółdzielczy w Cycowie istniał już w 1949 roku, czego dowodzą zapisy kronikarskie istniejące po dzień dzisiejszy. Pierwsze kroki powstałego w Cycowie Banku nie były łatwe z wielu przyczyn, między innymi braku lokalu, czy niewielką liczbą jego członków. Mimo "chudych" lat i konkurencji działalność tejże instytucji wzrastała, aż przyszedł czas na "złoty wiek".
Dzisiaj Bank Spółdzielczy w Cycowie zrzesza sześć banków spółdzielczych, rozmieszczonych na rozległym terenie między granicami województwa lubelskiego.

Najważniejsze wydarzenia w bankowości spółdzielczej na terenie gminy Cyców od 1949 roku.

Pierwsze powojenne posiedzenie Rady Nadzorczej Kasy Stefczyka w Cycowie odbyło się 10 czerwca 1949 roku. Przewodził mu Prezes Rady, Walerian ChomowiczZastępcą przewodniczącego był Eliasz Suprynowicz, Sekretarzem Rady Stanisław Wójcik, a członków Komisji Rewizyjnej stanowili:

- Franciszek Stopa,
- Franciszek Uzdowski,
- Stefan Adamczyk.

W skład Zarządu wchodzili wówczas:
- Prezes Zarządu, Kazimierz Okoń,
- Skarbnik, Wiktor Kapelan,
- Sekretarz Zarządu, Eugeniusz Czarniecki,                                                                                                        

Bank mieszczący się dziś; przy ulicy Chełmskiej 14, na początku swego istnienia pozbawiony był własnego lokalu. Jego siedzibę stanowił budynek Gminy. Poszukując nowego miejsca dla rozwijającego się Banku wynajęto prywatną własnooć u mieszkańca Cycowa - Tadeusza Frankowskiego.
Pierwsze kroki powstałej Kasy Stefczyka nie były łatwe. Do jej prawidłowego funkcjonowania potrzebna była jak największa liczba członków. Przedstawiciele Kasy uczestnicząc w sesjach sołtysów i na zebraniach gromadzkich, propagowali zalety przynależności do Kasy Stefczyka w Cycowie. Podczas comiesięcznych zebrań, na podstawie deklaracji przyjęto 116 rolników na członków Kasy. Dnia 18 czerwca 1950 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Spółdzielni, na którym w miejsce Kasy Stefczyka w Cycowie i Ukraińskiej Narodowej Oszczędnościowo - Pożyczkowej powołano Gminną Kasę Spółdzielczą w Cycowie. W dalszej części obrad uchwalono wpisowe dla nowo wstępujących do GKS w wysokości 100 zł, a Zarząd upoważniono do zaciągnięcia kredytu w wyskości do kwoty 30 mln zł na rok 1950. Nad sprawnym funkcjonowaniem GKS w Cycowie czuwali wówczas:
Wiktor Pisarczyk w osobie kierownika, Starszego Księgowego.
Jan Stopa jako Kasjer,
Krystyna Kloc - pomoc księgowego,
Bronisława Kijowska - Kontystka.

chomowicz                            pisarczykdyr2

Czteroosobowy skład grupy obsługiwał 429 członków Kasy Spółdzielczej uzyskując 8.000 zł nadwyżki przy dochodach około 80.000 zł. Wkrótce (1954 rok) okres działalności GKS w Cycowie objął teren 7 gromad:
- Świerszczów,
- Ludwinów,
- Garbatówkę,
- Nadrybie,
- Kulik,
- Barki,
- Cyców
zrzeszając już 712 członków.  

Nie wszystkie lata funkcjonowania GKS w Cycowie należały do "złotych", najmniej pomyślny okazał się koniec 1955 roku. Roczny plan spłat pożyczek i zaliczek wykonano zaledwie w 58 %, co uplasowało kasę na ostatnim miejscu w powiecie chełmskim. W związku z taką sytuacją postanowiono, by członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej bezpośrednio docierali do dłużników we wszystkich gromadach, w celu nakłonienia ich do zapłacenia należności. Tym sposobem uzyskano 7.000 zł (1956 rok). GKS w Cycowie awansowało z ostatniego miejsca na szóste, dokonano także zmiany nazwy na Kasę Spółdzielczą w Cycowie, a ponadto ustalono nowy statut pozwalający m. in. gromadzenie wkładów oszczędnościowych.

Do roku 1958 Kasa zrzeszyła 989 członków. Także w tym roku zmieniono jej nazwę na SOP, czyli Spółdzielnię Oszczędnościowo - Pożyczkową. W trzy lata później - w 1961 r., uchwalono nowy statut, przywracający miano Kasy Spółdzielczej, która działała już tylko na terenie trzech gromad: Cycowa, Garbatówki, Ludwinowa. Przez wiele lat działalności Kasy zyski rosły. W 1961 roku wynosiły one 72 tyś. zł, a w 1963 około 185 tyś. zł. Przełomową datą w historii Banku okazał się 3 maja 1966 roku. Wówczas to podjęto uchwałę o zmianie nazwy spółdzielni z dotychczasowej - Kasa Spółdzielcza, na nową Ludowy Bank Spółdzielczy w Cycowie. Postanowiono o budowie nowoczesnej siedziby, uzyskując w niedługim czasie plac pod jego budowę. Wstępne prace rozpoczęto.
Tymczasem w 1967 roku dyrektorem Banku została Bronisława Majewska. Funkcję tę sprawowała aż do roku 1981. Przez kolejne lata działalności Banku wzrastała konkurencja po stronie PKO. Podjęto więc działania animacyjne organizując konkursy oszczędnościowe, zachęcano do gromadzenia funduszy nagradzając najlepszych. Nakłaniały do tego skromne dziś hasła: "DOBRY ZWYCZAJ - W SOP OSZCZĘDZAJ W SOP POŻYCZAJ".

loteria

Oczekiwana przeprowadzka do nowego budynku nastąpiła w lipcu 1973 roku. Jedenastu pracowników Banku Spółdzielczego przeszło do nowej siedziby. Członkowie BS opiekowali się przyszłymi klientami, młodzieżą oszczędzającą w SKO, a także fundowano obiady dzieciom z najbiedniejszych rodzin oraz umożliwiano uczniom odbywanie praktyk.
W roku 1976 Bank Spółdzielczy zgodnie z podpisaną umową, objął obsługą kasowo - rozliczeniową Spółdzielnię Kółek Rolniczych w Cycowie. Podjęto także decyzję o corocznym organizowaniu konkursu oszczędnościowego. Warunkiem przystąpienia było przetrzymanie wkładu na sumę co najmniej 1.500 zł przez pół roku.

W 1981 roku zakupiono plac przylegający do budynku Banku Spółdzielczego, w celu jego rozbudowy. W tymże roku Rady i Zarządy BS funkcjonują w warunkach stanu wojennego.
Po 15 latach ze stanowiska dyrektorskiego odeszła na zasłużoną emeryturę Bronisława Majewska. W roku 1982 dyrektorem został Jan Dyszewski, kierując 22 osobową grupą pracowników.
W 1983 roku z udziałem Jana Dyszewskiego, członków Zarządu i ludzi zrzeszonych w Banku rozpoczęto wcześniej zaplanowaną rozbudowę siedziby. Prace odbyły się w czynie społecznym. Ludzie pracujący przy rozbudowie Banku zostali nagrodzeni gratulacjami oraz srebrnymi monetami o wartości 1.000 zł z wizerunkiem papieża. 

W roku 1984 otwarto nowy punkt kasowy w Świerszczowie. BS objął wówczas patronat nad Szkołą Podstawową w Świerszczowie. W roku 1987 zakończono inwestycje rozbudowy banku.
Bardzo ważnym dla Banku Spółdzielczego okazał się rok 1991, kiedy to w dniu 2 czerwca Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego podjęło uchwałę o wystąpieniu ze struktur Banku Gospodarki Żywnościowej (BGŻ) i zrzeszeniu się w strukturach niezależnych. W roku 1992 Bank Spółdzielczy w Cycowie podpisując umowę zrzeszenia, zrzeszył się z Gospodarczym Bankiem Południowo - Zachodnim S.A. we Wrocławiu (GBPZ). Połączone Banki Spółdzielcze województw: chełmskiego i lubelskiego, wybrały prezesa Jana Dyszewskiego do Rady Nadzorczej GBPZ S.A. we Wrocławiu. Rok 1995 to czas przystąpienia Banku do Beskidzkiego Spółdzielczego Zawiązku Rewizyjnego w Kętach. Bank Spółdzielczy w Cycowie na mocy uchwały z dnia 17 listopada 1998 roku przyłączył sześć Banków Spółdzielczych w:
- Rejowcu,
- Urszulinie,
- Ludwinie,
- Michowie,
- Żyrzynie,
- Jastkowie.

Wspólna działalność rozpoczęła się z dniem 1 stycznia 1999 roku.

W historii obecnego Banku Spółdzielczego w Cycowie warto wymienić kilka dat związanych z rozpoczęciem działalności spółdzielczej i o ile działalność bankowa w Cycowie datuje się od roku 1949 to obecne Oddziały Banku, które do końca roku 1998 były samodzielnymi jednostkami tradycje spółdzielczości bankowej mają znaczenie dłuższe.

Najwcześniej bo już w roku 1905 powstało Towarzystwo Pożyczkowo - Oszczędnościowe w Michowie, w roku 1923 powstała Kasa Stefczyka w Rejowcu-spółdzielnia z odpowiedzialnością nieograniczoną.

W dniu 2 września 1928 r. Zebranie Założycielskie powołało Kasę Stefczyka w Wereszczynie, która w roku 1950 swoją siedzibę przeniosła do Urszulina.

11 lutego 1930 r. na terenie Gminy Jastków w miejscowości Moszenki powołano do życia Kasę Stefczyka.

28 września 1950 r. do rejestru sądowego wpisano Gminną Kasę Spółdzielczą w Ludwinie. Data rozpoczęcia spółdzielczości bankowej w Gminie Żyrzyn to dzień 08.12.1952 r.

Od 01 stycznia 1999 r. rozpoczęła się nowa karta historii Banku Spółdzielczego w Cycowie. Z dniem tym nastąpiła fuzja 7 banków spółdzielczych zrzeszonych w Gospodarczym Banku Południowo Zachodnim SA we Wrocławiu, a były to Banki Spółdzielcze: w Cycowie, Jastkowie, Ludwinie, Michowie, Rejowcu, Urszulinie i Żyrzynie.

komunikat na strone