• Informacja o MDR

Informacja o MDR

MDR (z ang. Mandatory Disclosure Rules) - obowiązki informowania organów podatkowych przez Bank o schematach podatkowych klientów i kontrahentów

Obowiązki raportowania schematów podatkowych (ang. MDR - Mandatory Disclosure Rules) do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wprowadziła ustawa z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 poz. 2193) [Dział III Rozdział 11a Ordynacji podatkowej].

Aby prawidłowo wypełnić ten obowiązek, Bank może się indywidualnie kontaktować z klientami i kontrahentami aby poinformować o wypełnieniu obowiązków lub uzyskać dodatkowe informacje.

Przepisy wymagają dochowania należytej staranności nie tylko w relacji z organami podatkowymi, lecz również z wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w daną transakcję. Nowe regulacje dotyczą stron uczestniczących w transakcjach, w ich przygotowaniu, wdrożeniu oraz wsparciu. W określonych przypadkach obowiązek informowania dotyczy także zdarzeń, po 25 czerwca 2018 r. (transakcje transgraniczne) lub po 1 listopada 2018 r. (transakcje inne niż transgraniczne).

Ordynacja podatkowa została znowelizowana w związku z implementacją do polskiego prawa przepisów Dyrektywy Rady (UE) 2018/822 z 25 maja 2018 r.

Pełna treść nowelizacji Ordynacji dostępna jest pod adresem http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002193
W dniu 31 stycznia 2019 r. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe "Informacje o schematach podatkowych (MDR)", które dostępne są pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/mdr/objasnienia-podatkowe-mdr/

komunikat na strone