Skip to main content
 • Książeczki SKO

  Książeczki SKO

  Przeznaczenie rachunku

  Podstawowym celem SKO jest kształtowanie wśród uczniów nawyku systematycznego oszczędzania, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi, celowego ich wykorzystania oraz podejmowanie inicjatyw zmierzających do ochrony naturalnego środowiska (np. zbieranie makulatury), złomu i innych surowców wtórnych), zapoznawania młodzieży z działalnością banków oraz przyzwyczajania do korzystania z usług bankowych, jako swoich potencjalnych przyszłych klientów.

  BS na wniosek osoby upoważnionej przez Dyrektora Szkoły otwiera rachunek oszczędnościowy poprzez zawarcie umowy rachunku bankowego i wystawia książeczkę oszczędnościową SKO.
  Wystawienie książeczki SKO następuje na wniosek Szkoły, która utworzyła SKO.

   

  Dysponowanie środkami

  Wypłaty dokonywane są osobom posiadającym stałe lub jednorazowe upoważnienie. W przypadku stałego upoważnienia, osoba do rąk której dokonywane są wypłaty, składa swój podpis na "karcie wzorów podpisów". W przypadku jednorazowych upoważnień, osoba do rąk której dokonywane są wypłaty, musi każdorazowo legitymować się upoważnieniem zaopatrzonym w podpis i pieczątkę szkoły.

   

  Oprocentowanie

  Wkłady na książeczkach oszczędnościowych wystawionych dla SKO oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej.

   

  Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem - SKO