Skip to main content
  • Nasz bank

W roku 1998 Banki Spółdzielcze w Cycowie, Jastkowie, Ludwinie, Michowie, Rejowcu, Urszulinie i Żyrzynie - Zrzeszone w Gospodarczym Banku Południowo - Zachodnim S.A. we Wrocławiu, postanowiły połączyć się i stworzyć wspólny Bank, który byłby w stanie osiągnąć samodzielne fundusze własne na poziomie 1 mln EURO
Zadanie nie było łatwe, ale wybór takiej drogi zapewniał dalszy rozwój bankowości spółdzielczej na tym terenie. Dziś po blisko 25 latach wspólnego działania można powiedzieć, że decyzja była słuszna.

     
 

              01.01.1999

                  31.12.2022

suma bilansowa

22.869 tys. zł

340 551 tys. zł

środki na rachunkach

19.128 tys. zł

304 433 tys. zł

stan kredytów

10.129 tys. zł

126 692 tys. zł

fundusze własne

2.456 tys. zł

25 55 tys. zł

 

Stabilni i silni w Grupie

307 Banków Spółdzielczych z całej Polski (61,90% sektora bankowości spółdzielczej) zrzeszonych jest z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A., tworząc wspólnie Grupę BPS. Rola Banku BPS polega na wspieraniu Banków Spółdzielczych w ich działalności. Bank BPS posiada także swoją sieć sprzedaży, dzięki której prowadzi działalność komercyjną.

 

Bank Spółdzielczy w Cycowie na podstawie zawartej w dniu 31.12.2015 r. umowy jest uczestnikiem Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS. Członkami systemu są Bank Zrzeszający BPS S.A. i banki spółdzielcze. Celem funkcjonowania systemu jest zapewnienie płynności i wypłacalności każdego uczestnika na zasadach określonych w Ustawie o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz w Umowie Systemu Ochrony. Wg stanu na 31.12.2022 r. liczba uczestników Systemu ochrony wynosiła 307 banki spółdzielcze i Bank BPS SA

Zrzeszenie BPS (Banki Spółdzielcze z Grupy BPS wraz z Bankiem BPS S.A.) w liczbach:

  • Suma bilansowa na koniec grudnia 2020 r. wynosiła ponad 93 941 mld zł
  • Posiadają 2 302 placówek, sieć bezprowizyjnych bankomatów i dostęp do ponad 11,5 tys. pkt. wypłat w Polsce, co daje im pozycję w czołówce instytucji finansowych w Polsce
  • Stanowią blisko 4% sektora bankowego w Polsce
  • Posiadają 56,19% udział w sumie bilansowej sektora banków spółdzielczych

Bank BPS oraz zrzeszone z nim Banki Spółdzielcze obsługują zarówno klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstwa. Oferują produkty, uwzględniając potrzeby regionów w których działają. Mają szczególnie bliskie relacje z mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Są ważnym elementem rodzimej gospodarki.

Dane finansowe za 2020 r. potwierdzają, że sytuacja ekonomiczna Grupy BPS jest dobra. Zapewnia ona ciągłą i sprawną obsługę klientów korzystających z finansowania Banków Spółdzielczych oraz bieżącą obsługę depozytów. Mimo utrzymujących się od wielu miesięcy niskich stóp procentowych, powodujących zmniejszenie wpływów odsetkowych, Banki Spółdzielcze zrzeszone w Grupie BPS osiągają dodatnie wyniki finansowe. Mają także wysoki współczynnik wypłacalności, który kształtuje się na poziomie ponad 18,74%, tj. wyższym niż wymagany przez przepisy prawa. Na koniec 2020 roku tempo wzrostu skali działania Zrzeszenia BPS, mierzonej wartością sumy bilansowej (14%), było zbliżone do tempa wzrostu w sektorze bankowym (17%). Dzięki racjonalnej polityce dywidendowej prowadzonej przez zarządy poszczególnych Banków tworzących Zrzeszenie ich kapitały własne są adekwatne do skali działalności. Dynamika funduszy własnych w okresie 2020-2019 r. wynosiła 6%. Depozyty klientów Banków Spółdzielczych i Banku BPS posiadają gwarancje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Sektor bankowości spółdzielczej jest stabilny. Zrzeszenie BPS stworzyło System Ochrony Instytucjonalnej, który gwarantuje płynność i wypłacalność Banków Spółdzielczych w nim uczestniczących. Działania SOI są zgodne z dyrektywą unijną i wpisują się w proces zapewnienia stabilności sektora finansowego w Polsce i w Europie. Kluczowa rola banków zrzeszających w IPS i ich silne powiązania depozytowe z bankami spółdzielczymi wskazują na wagę zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania tych banków, między innymi przez wysoką jakość zarządzania ryzykiem i adekwatne wyposażenie kapitałowe.

Blisko ludzi i lokalnych społeczności

Działalność Banków Spółdzielczych opiera się na bliskich i dobrych relacjach z klientami i społecznością lokalną. Banki Spółdzielcze aktywnie uczestniczą w życiu środowisk, w których działają, wspierają ich rozwój oraz podejmowane inicjatywy. Są prospołeczne, silnie zaangażowane w działalność edukacyjną, kulturalną, sponsoringową i charytatywną. Banki Spółdzielcze funkcjonują, opierając się wyłącznie na polskim, rodzimym kapitale i spełniają przy tym takie same wymagania finansowe co duże, międzynarodowe banki komercyjne. Skutecznie konkurują z bankami komercyjnymi, systematycznie podnoszą standard działania i jakość świadczonych usług oraz poszerzają paletę oferowanych produktów. Niezmiennie cieszą się wysokim zaufaniem swoich klientów.

TalentowiSKO - program dla dzieci i młodzieży

Banki Spółdzielcze z Grupy BPS prowadzą nowatorski program edukacyjny dla dzieci i młodzieży pod nazwą TalentowiSKO. Łączy on naukę o przedsiębiorczości z misją rozwoju talentów dzieci i młodzieży. Uczy pozytywnego myślenia o pieniądzu. Promuje dobre nawyki oszczędzania i zaradność życiową.

Bakcyl

Banki Spółdzielcze z Grupy BPS uczestniczą w projekcie "Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL", który stanowi przykład społecznie odpowiedzialnego współdziałania na rzecz podniesienia poziomu wiedzy finansowej młodego pokolenia Polaków. Projekt opiera się na zaangażowaniu pracowników banków w roli trenerów wolontariuszy. Bakcyl to program Warszawskiego Instytutu Bankowości, stworzony, by przybliżać najmłodszym wiedzę z zakresu bankowości, ale także, by chronić w przyszłości młodych ludzi przed pułapkami sektora finansowego. Wielu pracowników banków spółdzielczych z Grupy BPS, przeszło szkolenia dla wolontariuszy z programu BAKCYL, dzięki czemu mogą prowadzić zajęcia z bankowości dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.

 

Wspólnie od pokoleń

Sektor bankowości spółdzielczej ma długą i imponującą historię. Funkcjonuje od ponad 150 lat. Powstał pod zaborami, by wesprzeć gorzej sytuowane grupy społeczne: chłopów, rzemieślników i drobnych wytwórców, i utrzymać polski kapitał w polskich rękach. Działalność na rzecz lokalnych społeczności oraz wspieranie ich rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego do dziś leży u podstaw misji i działalności banków spółdzielczych.

 

Znajdź Banki Spółdzielcze Grupy BPS na:

facebook.com/NajblizejLudzi
facebook.com/TalentowiSKO
najblizejludzi.pl
talentowisko.pl
Bakcyl