• O Banku

W roku 1998 Banki Spółdzielcze w Cycowie, Jastkowie, Ludwinie, Michowie, Rejowcu, Urszulinie i Żyrzynie - Zrzeszone w Gospodarczym Banku Południowo - Zachodnim S.A. we Wrocławiu, postanowiły połączyć się i stworzyć wspólny Bank, który byłby w stanie osiągnąć samodzielne fundusze własne na poziomie 1 mln EURO
Zadanie nie było łatwe, ale wybór takiej drogi zapewniał dalszy rozwój bankowości spółdzielczej na tym terenie. Dziś po blisko 25 latach wspólnego działania można powiedzieć, że decyzja była słuszna..

     
 

01.01.1999

31.12.2022

suma bilansowa

  22.869 tys. zł

    340 551 tys. zł

środki na rachunkach      

19.128 tys. zł

304 433 tys. zł

stan kredytów

10.129 tys. zł

126 692 tys. zł

fundusze własne

2.456 tys. zł

25 554 tys. zł

 

Stabilni i silni w Grupie

307 Banków Spółdzielczych z całej Polski (61,90% sektora bankowości spółdzielczej) zrzeszonych jest z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A., tworząc wspólnie Grupę BPS. Rola Banku BPS polega na wspieraniu Banków Spółdzielczych w ich działalności. Bank BPS posiada także swoją sieć sprzedaży, dzięki której prowadzi działalność komercyjną.

 

Bank Spółdzielczy w Cycowie na podstawie zawartej w dniu 31.12.2015 r. umowy jest uczestnikiem Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS. Członkami systemu są Bank Zrzeszający BPS S.A. i banki spółdzielcze. Celem funkcjonowania systemu jest zapewnienie płynności i wypłacalności każdego uczestnika na zasadach określonych w Ustawie o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz w Umowie Systemu Ochrony. Wg stanu na 31.12.2022 r. liczba uczestników Systemu ochrony wynosiła 307 banki spółdzielcze i Bank BPS SA

 

Zrzeszenie BPS (Banki Spółdzielcze z Grupy BPS wraz z Bankiem BPS S.A.) - największe zrzeszenie Banków Spółdzielczych w Polsce w liczbach:

  • Suma bilansowa na koniec grudnia 2022 . wynosiła ponad 132,2 mld zł, co stawia Grupę BPS w pierwszej dziesiątce największych instytucji finansowych w Polsce
  • Posiadają 2 150 placówek, 2,2 tys. sieć bezprowizyjnych bankomatów i dostęp do ponad 13 tys. pkt wypłat w Polsce, co daje im pozycję w czołówce instytucji finansowych w Polsce
  • Stanowią blisko 4,82% sektora bankowego w Polsce
  • Posiadają 55,08% udział w sumie bilansowej sektora banków spółdzielczych

Bank BPS oraz zrzeszone z nim Banki Spółdzielcze obsługują zarówno klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstwa. Oferują produkty, uwzględniając potrzeby regionów w których działają. Mają szczególnie bliskie relacje z mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Są ważnym elementem rodzimej gospodarki.

Dane finansowe za 2022 r. potwierdzają, że sytuacja ekonomiczna Grupy BPS jest dobra. Zapewnia ona ciągłą i sprawną obsługę klientów korzystających z finansowania Banków Spółdzielczych oraz bieżącą obsługę depozytów. Banki Spółdzielcze zrzeszone w Grupie BPS osiągają dodatnie wyniki finansowe. Mają także wysoki współczynnik wypłacalności, który kształtuje się na poziomie ponad 19,27%, tj. wyższym niż wymagany przez przepisy prawa oraz wyższy niż w całym sektorze banków spółdzielczych (19,2%). Na koniec 2022 roku tempo wzrostu skali działania Zrzeszenia BPS, mierzonej wartością sumy bilansowej (2,71%) było wyższe od tempa wzrostu w sektorze banków spółdzielczych (0,7%) oraz niższym niż tempo wzrostu w sektorze bankowym (9,5%), co związane jest z pogorszeniem się koniunktury gospodarczej całego kraju. Dzięki racjonalnej polityce dywidendowej prowadzonej przez zarządy poszczególnych Banków tworzących Zrzeszenie ich kapitały własne są adekwatne do skali działalności. Dynamika funduszy własnych w okresie 2022-2021 r. wynosiła 103,25% a więc była wyższa niż w całym sektorze bankowym (wzrost o 2,2%). Depozyty klientów Banków Spółdzielczych i Banku BPS posiadają gwarancje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Sektor bankowości spółdzielczej jest stabilny. Zrzeszenie BPS stworzyło System Ochrony Instytucjonalnej, który gwarantuje płynność i wypłacalność Banków Spółdzielczych w nim uczestniczących. Działania SOI są zgodne z dyrektywą unijną i wpisują się w proces zapewnienia stabilności sektora finansowego w Polsce i w Europie. Kluczowa rola banków zrzeszających w IPS i ich silne powiązania depozytowe z bankami spółdzielczymi wskazują na wagę zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania tych banków, między innymi przez wysoką jakość zarządzania ryzykiem i adekwatne wyposażenie kapitałowe.Znajdź Banki Spółdzielcze Grupy BPS na:

facebook.com/NajblizejLudzi
facebook.com/TalentowiSKO
najblizejludzi.pl
talentowisko.pl
Bakcyl

komunikat na strone