• RODO

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CYCOWIE

Bank Spółdzielczy w Cycowie informuje Panią/Pana o przetwarzaniu danych osobowych stanowiących Pani/Pana własność zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(zwane dalej "RODO"):

 1. Administrator danych osobowych.
  Bank Spółdzielczy w Cycowie z siedzibą przy ul. Chełmskiej 14, 21-070 Cyców, jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwany dalej "Bankiem").
 2. Inspektor Ochrony Danych.
  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie 1 powyżej.
 3. Grupa Bank BPS.
  Grupę Bank BPS tworzą Banki Spółdzielcze będące członkami zrzeszenia (pełna lista jest dostępna na stronie internetowej www.bankbps.pl/o-grupie-bps), Bank BPS S.A., BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, Dom Maklerski Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, BPS Leasing S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 87 oraz BPS Faktor S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81.
 4. Cele i podstawy przetwarzania.

  Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane:

  1. w celu realizacji czynności bankowych, wynikających z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, w tym zawarcia i realizacji umowy o produkt bankowy (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
  2. w celu oceny ryzyka kredytowego na podstawie obowiązku z art. 70 oraz art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 2187, z późn.zm.) (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
  3. w celu wypełnienia obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na podstawie obowiązku z rozdziału 5 Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723, z późn.zm.) (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
  4. w celu wypełnienia zobowiązania do wymieniania z innymi państwami Unii Europejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju informacji o aktywach finansowych rezydentów tych państw zgromadzonych na rachunkach prowadzonych przez polskie instytucje finansowe zgodnie z ustawą o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami [Euro - Fatca] (Dz.U. z 2017 r. poz. 648, z późn.zm.), gdy zawarliśmy umowę (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
  5. w celu rozpatrywania potencjalnych reklamacji na podstawie obowiązku z art. 3-10 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 2038, z późn. zm. ) (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
  6. w celu ewentualnego podejmowania czynności związanych z przeciwdziałaniem przestępstwom bankowym, w tym profilowania operacji finansowych pod kątem potencjalnych przestępstw w celu pogłębienia badania zgłoszenia, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu zapobiegania przestępstwom bankowym przez Administratora oraz obrony przed nadużyciami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  7. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji przez Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstaw art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  8. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  9. w celach analitycznych doboru usług do potrzeb Klientów Administratora, optymalizacji produktów w oparciu także o Pani/Pana uwagi na ich temat i Pani/Pana zainteresowanie, optymalizacji procesów obsługi w oparciu o przebieg procesów obsługi sprzedażowej i posprzedażowej, w tym reklamacji będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  10. w celu badania satysfakcji Klienta będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora określania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia Klienta z produktów i usług, gdy zawarliśmy umowę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  11. w celu oferowania Pani/Panu przez Administratora reklam produktów i usług Administratora i podmiotów z Grupy BPS, w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb, czyli profilowania, na co Administrator pobierze stosowną zgodę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  12. w celu oferowania Pani/Panu bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług Administratora oraz firm współpracujących z Administratorem (partnerów Administratora), w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i jego partnerów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Zakres przetwarzanych danych

  Zakres przetwarzanych przez Administratora Pani/Pana danych osobowych wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa i uzależniony jest od rodzaju wybranego produktu lub usługi oraz zawartych przez Panią / Pana umów z Bankiem. Zakres danych obejmuje: dane osobiste, dane teleadresowe, dane kontaktowe, dane finansowe oraz dane dotyczące posiadanych produktów i usług.

 6. Prawo do sprzeciwu.
  1. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  2. Aby wykonać prawo do sprzeciwu, należy skontaktować się z placówką sprzedażową Banku i złożyć pisemny wniosek.
 7. Okres przechowywania danych.

  Pani/Pana dane osobowe wynikające z zawarcia Umowy będą przetwarzane przez Administratora:

  1. dla celów wykonywania czynności bankowych, - przez okres trwania Pani/Pana zobowiązania, a po jego wygaśnięciu - tylko w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody lub spełnienia warunków, o których mowa w art. 105a ust. 3 i 5 Prawa bankowego, przy czym w żadnym wypadku nie dłużej niż przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK - przez okres nie dłuższy niż 5 lat od jego przekazania, z tym, że dane te będą udostępnianie przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od ich przekazania;
  2. dla celów stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w art. 105a ust. 4 i 5 Prawa bankowego - przez okres trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania;
  3. dla celów statystycznych i analiz - przez okres trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK - przez okres nie dłuższy niż 10 lat od jego przekazania.
 8. Odbiorcy danych.

  Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione: podmiotom z Grupy Banku BPS, partnerom Administratora, czyli firmom, z którymi Administrator współpracuje, łącząc produkty lub usługi, m. in. w szczególności Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, Agencja Restrukturyzacja i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, ul. Poleczki 33.

  Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom wymienionym w art. 105 ust. 4 i 4d Prawa bankowego, w szczególności do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Modzelewskiego 77A, do Związku Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, ul. Kruczkowskiego 8, do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej z siedzibą w Warszawie, ul. Danuty Siedzikówny 12, a także do Systemu Bankowy Rejestr, Systemu Dokumenty Zastrzeżone, Systemu Amron, w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego.

  Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp zakłady ubezpieczeń, z którymi współpracuje Administrator, a także podwykonawcy Administratora, np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, firmy windykacyjne, agencje marketingowe.

 9. Prawa osób, których dane dotyczą:

  Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  4. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5. prawo przenoszenia danych;
  6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

  W procesie wykonywania Umowy, analizy oceny zdolności kredytowej, analizy ryzyka kredytowego i podejmowania decyzji kredytowej, Administrator nie dokonuje profilowania w sposób zautomatyzowany.

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Jarosław Kowalczyk - Stanowisko ds. zgodności
email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
telefon : 82-567-70-08Poniżej znajdują się linki do dokumentów dotyczących ochrony danych osobowych Klientów Banku Spółdzielczego w Cycowie.

Wniosek realizacji praw Klienta

Zasady rozpatrywania wniosków

Klauzula informacyjna Banku Spółdzielczego w Cycowie

Klauzula informacyjna Biura Informacji Kredytowej

 

Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

 

Z przyjemnością informujemy, że uruchomiliśmy naszą nową stronę internetową.

Mamy nadzieję, że nowa szata graficzna oraz funkcjonalne rozwiązania sprawią, że będą Państwo częstym gościem na naszej stronie.

Nowa strona została przeprojektowana tak, aby odpowiednio dopasowywać się do wielkości monitora i rodzaju urządzenia, na którym jest przeglądana.