Skip to main content
 • Dyspozycja na wypadek śmierci

  Dyspozycja na wypadek śmierci

  Bank Spółdzielczy w Cycowie informuje, że zgodnie z art. 56 Prawa bankowego posiadacz rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowego, oszczędnościowego lub terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie bankowi dokonanie - po swojej śmierci - wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom:

  • małżonkowi,
  • wstępnym(przodkom w linii prostej: rodzicom, dziadkom, pradziadkom)
  • zstępnym(potomkom w linii prostej: dzieciom, wnukom, prawnukom) lub
  • rodzeństwu

  określonej kwoty pieniężnej.

       Kwota dyspozycji, bez względu na ich liczbę nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacze rachunku.

       Jeżeli posiadacz rachunku wydał więcej niż jedną dyspozycję, a łączna suma dyspozycji przekracza limit, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej (osoby, którym na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci wypłacono kwoty z naruszeniem tej zasady , są zobowiązane do ich zwrotu spadkobiercom posiadacza).
  Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym czasie przez posiadacza rachunku zmieniona lub odwołana na piśmie.

        Kwota wypłacona w powyższym trybie nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku.