Poniedziałek, 29 Maja 2023, imieniny obchodzą: Magdalena, Teodozja, Maria.

Logowanie: Bankowość internetowa EBO RWD
Portal KartoSFERA Zarządzaj posiadanymi kartami przez portal KartoSFERA
więcej informacji


Aktualności
Oferta
Bankowość internetowa
O Banku
Nasze Placówki
Kontakt

Oferta > Rachunki


Rachunek bieżący

Służy do gromadzenia środków pieniężnych, w tym wyodrębnienia środków na określone cele oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych.


Przeznaczenie

Założenie rachunku rozliczeniowego w BS w Cycowie umożliwia:

 • otrzymywanie na konto wpływów i przechowywanie środków pieniężnych,
 • przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i rolniczą
 • składanie poleceń zapłaty,
 • składanie stałych zleceń,
 • możliwość otwierania rachunków lokat terminowych w złotych,(więcej)

Korzyści

 • zaspokojenie potrzeb kredytowych poprzez skorzystanie z kredytów w rachunku bieżącym w złotych (więcej) i innych kredytów w złotych na działalność gospodarczą i rolniczą, oferowanych przez Bank,
 • dostęp do gotówki poprzez karty bankomatowe honorowane w ponad 1 984 bankomatach w Polsce, (więcej)
 • możliwość przeprowadzania rozliczeń pieniężnych o każdej porze dnia bez wychodzenia z domu dzięki bankowości elektronicznej,(więcej)
 • szybkie i łatwe uzyskanie informacji o saldzie swojego rachunku bez osobistego stawienia się w Banku poprzez telefoniczne usługi na hasło,
 • możliwość skorzystania z limitu w saldzie debetowym.(więcej)

Posiadacze rachunku

Posiadaczami rachunku mogą być:

 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • znajdujące się w kraju oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez nierezydentów,
 • przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą jako osoby fizyczne bądź w formie spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych i spółek partnerskich, spełniający kryteria podane w Komunikacje Banku,
 • osoby fizyczne uprawnione do wykonywania wolnych zawodów np.: radca prawny, adwokat, notariusz, lekarz, lekarz stomatolog, pielęgniarka, rzecznik patentowy itd., spełniający kryteria podane w Komunikacje Banku,
 • rolnicy indywidualni,(więcej) tj. osoby fizyczne, których podstawowym źródłem dochodów jest działalność rolnicza, działalność agroturystyczna itd.
 • organizacje ustanowione dla celów społecznie lub gospodarczo użytecznych w tym: stowarzyszenia, fundacje, organizacje polityczne, społeczne, społeczno-zawodowe, wyznaniowe.

Wymagane dokumenty

Wraz ze wnioskiem o otwarcie rachunku rozliczeniowego, w zależności od swojego statusu prawnego, Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć między innymi.:

 • aktualny (ważny 3 miesiące od daty wystawienia) dokument stwierdzający uzyskanie osobowości prawnej lub potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej, tj. wypis z Krajowego Rejestru Sądowego albo z ewidencji działalności gospodarczej lub oświadczenie o podjęciu działalności gospodarczej, która nie podlega zgłoszeniu do ewidencji. Oddziały i przedstawicielstwa nierezydentów składają odpowiednio wypis z KRS lub wypis z rejestru przedsiębiorców zagranicznych,
 • koncesję, zezwolenie lub licencję, uzyskane na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
 • pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw
 • obowiązków majątkowych oraz pełnomocnictwa innych osób uprawnionych do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach rozliczeniowych lub innych czynności związanych z funkcjonowaniem rachunków rozliczeniowych,
 • zawiadomienie o nadaniu numeru statystycznego (REGON) oraz numeru NIP,
 • inne dokumenty jeżeli obowiązek ten wynika z przepisów prawa lub odrębnych przepisów Banku.

Okres umowy

Umowa z posiadaczem rachunku zawierana jest na czas nieoznaczony.


Oprocentowanie

Środki pieniężne gromadzone na rachunkach bankowych oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym.


Opłaty i prowizje

Za czynności związane z obsługą rachunków bankowych, Bank pobiera opłaty i prowizje zgodnie z "Taryfą opłat i prowizji od czynności bankowych w Banku Spółdzielczym w Cycowie"www.bscycow.pl © 2017 - Bank Spółdzielczy w Cycowie