Środa, 07 Grudnia 2022, imieniny obchodzą: Agata, Ambroży, Marcin.

Logowanie: Bankowość internetowa EBO RWD
Portal KartoSFERA Zarządzaj posiadanymi kartami przez portal KartoSFERA
więcej informacji


Aktualności
Oferta
Bankowość internetowa
O Banku
Nasze Placówki
Kontakt

Oferta > Rachunki


Informacja o możliwości wydania dyspozycji wkładem na wypadek śmierci.


     Bank Spółdzielczy w Cycowie informuje, że zgodnie z art. 56 Prawa bankowego posiadacz rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowego, oszczędnościowego lub terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie bankowi dokonanie - po swojej śmierci - wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom:

  • małżonkowi,
  • wstępnym(przodkom w linii prostej: rodzicom, dziadkom, pradziadkom)
  • zstępnym(potomkom w linii prostej: dzieciom, wnukom, prawnukom) lub
  • rodzeństwu

określonej kwoty pieniężnej.

     Kwota dyspozycji, bez względu na ich liczbę nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacze rachunku.

     Jeżeli posiadacz rachunku wydał więcej niż jedną dyspozycję, a łączna suma dyspozycji przekracza limit, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej (osoby, którym na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci wypłacono kwoty z naruszeniem tej zasady , są zobowiązane do ich zwrotu spadkobiercom posiadacza).
Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym czasie przez posiadacza rachunku zmieniona lub odwołana na piśmie.

      Kwota wypłacona w powyższym trybie nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku.

www.bscycow.pl © 2017 - Bank Spółdzielczy w Cycowie