Czwartek, 23 Marca 2023, imieniny obchodzą: Pelagia, Feliks, Zbysław.

Logowanie: Bankowość internetowa EBO RWD
Portal KartoSFERA Zarządzaj posiadanymi kartami przez portal KartoSFERA
więcej informacji


Aktualności
Oferta
Bankowość internetowa
O Banku
Nasze Placówki
Kontakt

Oferta > Depozyty


Książeczki terminowe


Przeznaczenie rachunku

Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie w złotych potwierdzony książeczką oszczędnościową służy jego posiadaczom do przechowywania środków pieniężnych.


Korzyści

  • Bezpieczeństwo przechowywanych środków
  • Korzystne oprocentowanie
  • Niskie wpłaty
  • Założenie rachunku i wydanie książeczki bez opłat
  • Pomnażanie oszczędności

Właściciele książeczki

Książeczka oszczędnościowa jest przeznaczona dla:

  • osób fizycznych będących rezydentami,
  • szkolnych kas oszczędnościowych,
  • pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych
  • małoletnich lub ubezwłasnowolnionych, będących rezydentami.

Wpłaty

Minimalna wpłata na książeczkę wynosi 10 zł, może być dokonywana w formie:
- gotówkowej,
- bezgotówkowej: przelewem z rachunków bankowych.


Oprocentowanie

Środki pieniężne zgromadzone na książeczce oprocentowane są według zmiennej stawki oprocentowania. Wkład wniesiony na książeczkę podlega oprocentowaniu od dnia wpłaty/wpływu środków na książeczkę.


Odsetki

Odsetki od wkładów podlegają kapitalizacji na koniec każdego kwartału kalendarzowego i są dopisywane do salda rachunku książeczki.


Rozwiązanie umowy

Rozwiązanie umowy następuje w dniu złożenia przez osobę uprawnioną dyspozycji wypłaty z książeczki całego wkładu i po przedłożeniu książeczki. Likwidacja książeczki następuje w jednostce Banku, który ją wystawił. Wypłata likwidacyjna obejmuje wypłatę całego wkładu wraz z należnymi odsetkami, obliczonymi do dnia poprzedzającego dzień wypłaty włącznie.


Utrata książeczki

W razie utraty książeczki - osoba uprawniona jest zobowiązana niezwłocznie złożyć w jednostce Banku będącą wystawcą książeczki lub dowolnej jednostce Banku pisemne oświadczenie o utracie książeczki. Oświadczenie o utracie książeczki stanowi podstawę do wszczęcia umorzenia książeczki i zastrzeżenia wypłat we wszystkich jednostkach Banku , a ponadto w innych bankach. Koszt zastrzeżenia ponosi osoba składająca oświadczenie o utracie książeczki.www.bscycow.pl © 2017 - Bank Spółdzielczy w Cycowie