Czwartek, 23 Marca 2023, imieniny obchodzą: Pelagia, Feliks, Zbysław.

Logowanie: Bankowość internetowa EBO RWD
Portal KartoSFERA Zarządzaj posiadanymi kartami przez portal KartoSFERA
więcej informacji


Aktualności
Oferta
Bankowość internetowa
O Banku
Nasze Placówki
Kontakt

Oferta > Depozyty


Książeczki A'VISTA - w ofercie Banku do 31.12.2021r.


Przeznaczenie rachunku

Rachunek a'vista służy do gromadzenia środków pieniężnych w złotych oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych.


Korzyści

 • bezpieczeństwo przechowywanych środków
 • możliwość dokonywania wpłat bez posiadania pełnomocnictwa
 • możliwość przeprowadzania rozliczeń pieniężnych
 • założenie rachunku i wydanie książeczki bez opłat
 • wypłata środków na żądanie klienta bez opłat
 • pomnażanie oszczędności

Posiadacze rachunku

Posiadaczem rachunku może być:

 • osoba fizyczna będąca członkiem rady rodziców, komitetu rodzicielskiego, innych organizacji zrzeszających rodziców uczniów lub innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym odrębne ustawy nie przyznają zdolności prawnej,

Rachunek a'vista może być prowadzony dla jednej lub więcej osób fizycznych jako rachunek wspólny.


Wymagane dokumenty:

 • w przypadku rady rodziców:
  • statut szkoły/placówki,
  • regulamin rady rodziców,
  • pełnomocnictwa osób uprawnionych do otwarcia rachunku i zawarcia Umowy oraz dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku a'vista, potwierdzone przez Dyrektora szkoły/placówki,
  • zawiadomienie o nadaniu numeru NIP,
 • w przypadku jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której odrębna ustawa nie przyznaje zdolności prawnej:
  • uchwała/protokół zebrania,

Okres umowy

Otwarcie rachunku następuje na podstawie Umowy zawartej na czas nieoznaczony.


Wpłaty i wypłaty

 • forma gotówkowa
 • forma bezgotówkowa tj. przelewy z innych rachunków bankowych zarówno w jednostkach Banku jak i innych bankach oraz placówkach pocztowych.

Wpłaty może dokonać każda osoba, która zna numer rachunku a'vista oraz nazwę /imię, nazwisko posiadacza rachunku.


Czeki gotówkowe

Na wniosek Posiadacza rachunku jednostka Banku prowadząca rachunek a'vista wydaje blankiety czeków gotówkowych, które są realizowane wyłącznie w jednostce Banku prowadzącej rachunek a'vista.


Oprocentowanie

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach a'vista podlegają oprocentowaniu według zmiennej stopy procentowej.


Rozwiązanie umowy

Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron w formie pisemnej, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.www.bscycow.pl © 2017 - Bank Spółdzielczy w Cycowie