Środa, 23 Października 2019, imieniny obchodzą: Marleny, Edwarda, Seweryna.

Logowanie: Bankowość internetowa EBO

Portal KartoSFERA Zarządzaj posiadanymi kartami przez portal KartoSFERA
więcej informacji
Aktualności
O Banku
Nasze Placówki
Oferta
Bankowość internetowa
Kontakt

KLAUZULA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CYCOWIE


Bank Spółdzielczy w Cycowie informuje Panią/Pana o przetwarzaniu danych osobowych stanowiących Pani/Pana własność zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej "RODO"):

 1. Administrator danych osobowych.
  Bank Spółdzielczy w Cycowie z siedzibą w Cycowie przy ul. Chełmskiej 14, 21-070 Cyców, jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwany dalej "Bankiem").
 2. Inspektor Ochrony Danych.
  Bank wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@bscycow.pl, pod nr telefonu 82 5677390 lub pisemnie na adres naszej siedziby tj.: Bank Spółdzielczy w Cycowie, ul. Chełmska 14, 21-070 Cyców.
 3. Grupa Bank BPS.
  Grupę Bank BPS tworzą: Banki Spółdzielcze będące członkami zrzeszenia (pełna lista jest dostępna na stronie internetowej www.bankbps.pl/o-grupie-bps), Bank BPS S.A., BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, Dom Maklerski Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, BPS Leasing S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 87 oraz BPS Faktor S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81.
 4. Cele i podstawy przetwarzania.

  Bank będzie przetwarzać Pani/Pana dane:

  1. w celu wykonywania czynności bankowych, w szczególności podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy z Bankiem oraz podjęciem przez Bank działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
  2. w celu oceny ryzyka kredytowego na podstawie obowiązku z art. 70 oraz art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1876, z późn. zm.) (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
  3. w celu wypełnienia obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na podstawie obowiązku z rozdziału 5 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 723) o Przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
  4. w celu wypełnienia innych obowiązków prawnych ciążących na Banku w związku z prowadzeniem działalności bankowej oraz w związku z realizacją umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  5. w celu rozpatrywania potencjalnych reklamacji na podstawie obowiązku z art. 3-10 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. 2015 poz. 1348 z późn. zm. ) (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
  6. w celu ewentualnego podejmowania czynności związanych z przeciwdziałaniem przestępstwom bankowym, w tym profilowania operacji finansowych pod kątem potencjalnych przestępstw w celu pogłębienia badania zgłoszenia, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu zapobiegania przestępstwom bankowym przez Bank oraz obrony przed nadużyciami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  7. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji przez Bank na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  8. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Banku (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  9. w celach analitycznych doboru usług do potrzeb Klientów Banku, optymalizacji produktów w oparciu także o Pani/Pana uwagi na ich temat i Pani/Pana zainteresowanie, optymalizacji procesów obsługi w oparciu o przebieg procesów obsługi sprzedażowej i posprzedażowej, w tym potencjalnych reklamacji będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  10. w celu badania satysfakcji Klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Banku określania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia Klientów z produktów i usług, gdy zawarliśmy umowę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  11. w celu oferowania Pani/Panu przez Bank reklam produktów i usług Banku i podmiotów z Grupy BPS, w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb, czyli profilowania, na co Bank pobierze stosowną zgodę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  12. w celu oferowania Pani/Panu bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm współpracujących z Bankiem (partnerów Banku), w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Banku i jego partnerów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Kategorie danych.
  Zakres przetwarzanych przez Bank Pani/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności ustawy - Prawo bankowe. Uzależniony jest od zawartych przez Panią/Pana umów z Bankiem, a w szczególności umowy rachunku bankowego, umowy o bankowość elektroniczną, umowy o kartę płatniczą, umowy kredytu bankowego oraz innych umów o usługi bankowe i obejmuje: dane osobiste, dane teleadresowe, dane kontaktowe, dane finansowe oraz dane dotyczące posiadanych produktów i usług.
 6. Prawo do sprzeciwu.
  1. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Banku, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Bank przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że Bank będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Banku ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne Bankowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  2. Aby wykonać prawo do sprzeciwu, należy skontaktować się z placówką sprzedażową Banku i złożyć pisemny wniosek.
 7. Okres przechowywania danych.

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Bank:

  1. dla celów wykonywania czynności bankowych – przez okres trwania Pani/Pana zobowiązania, a po jego wygaśnięciu – tylko w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody lub spełnienia warunków, o których mowa w art. 105a ust. 3 i 5 Prawa bankowego, przy czym w żadnym wypadku nie dłużej niż przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 5 lat od jego przekazania, z tym, że dane te będą udostępnianie przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od ich przekazania;
  2. dla celów stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w art. 105a ust. 4 i 5 Prawa bankowego – przez okres trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania;
  3. dla celów statystycznych i analiz – przez okres trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 10 lat od jego przekazania.
 8. Odbiorcy danych.
  Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione: podmiotom z Grupy Banku BPS, partnerom Banku, czyli firmom, z którymi Bank współpracuje, łącząc produkty lub usługi, m. in. Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, Agencja Restrukturyzacja i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, ul. Poleczki 33.

  Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Bank podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom wymienionym w art. 105 ust. 4 i 4d Prawa bankowego, w szczególności do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77 A, do Związku Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, ul. Zbigniewa Herberta 8, do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej z siedzibą w Warszawie, ul. Danuty Siedzikówny 12, a także do Systemu Bankowy Rejestr, Systemu Dokumenty Zastrzeżone, w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego.

  Bank oraz inne instytucje upoważnione do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji stanowiących tajemnicę bankową, utworzone wspólnie przez banki i bankowe izby gospodarcze, mogą na podstawie art. 105 ust. 4d Prawa bankowego udostępniać informacje o Pani/Pana zobowiązaniach powstałych z tytułu umów związanych z wykonywaniem czynności bankowych instytucjom finansowym, będącym podmiotami zależnymi od banków.

  Na podstawie art. 105 ust. 4d Prawa bankowego, Bank może - za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie – przekazać do instytucji finansowych, będących podmiotami zależnymi od banków informacje o zobowiązaniach powstałych z tytułu Umowy, a związanych z wykonywaniem czynności bankowych.

  Do Pani/Pana danych może też mieć dostęp zakład ubezpieczeń, z którym współpracuje Bank, a także podwykonawcy Banku, np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, firmy windykacyjne.

 9. Prawa osób, których dane dotyczą:

  Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
  4. prawo ograniczenia przetwarzania danych;
  5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  6. prawo przenoszenia danych;
  7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  W procesie analizy oceny zdolności kredytowej, analizy ryzyka kredytowego i podejmowania decyzji kredytowej, a także wykonywania Umowy, Bank nie dokonuje profilowania w sposób zautomatyzowany.


  Poniżej znajdują się linki do dokumentów dotyczących ochrony danych osobowych Klientów Banku Spółdzielczego w Cycowie.

  Wniosek realizacji praw Klienta

  Zasady rozpatrywania wniosków


www.bscycow.pl © 2017 - Bank Spółdzielczy w Cycowie